Vertrouwen in regeerakkoord

Tuesday 10 October 2017
Vertrouwen in regeerakkoord ​CGMV heeft vertrouwen in regeerakkoord

Op punten had het regeerakkoord concreter gekund en hadden de contouren scherper getekend kunnen worden, vindt CGMV vakorganisatie voor christenen. Maar over de grote linie heeft CGMV vertrouwen in het regeerakkoord.

‘Kennelijk is gekeken naar ons recept voor een fitte arbeidsmarkt’, reageren CGMV-bestuurders Martin van Eerde en Niels Rook met een knipoog op ‘Vertrouwen in de toekomst’ – het nieuwe regeerakkoord voor 2017-2021. Eerder dit jaar presenteerde CGMV haar ‘recept voor een fitte arbeidsmarkt’, die bestaat uit de zogenaamde schijf van vijf. Kernelementen zijn: meedoen zonder grenzen, leren en ontwikkelen, inkomen voor later, vangnet met perspectief en je bent meer dan je werk. Er zijn heel wat stappen gemaakt die tegemoetkomen aan de wensen van CGMV.

Zoals onder meer:
De transitievergoeding vanaf dag 1 laten ingaan.
Contractuur WWZ wordt verlengd tot langer dan twee jaar.
Loondoorbetaling bij ziekte wordt teruggebracht naar een jaar.
WW wordt meer activerend.
Tijdelijke contracten voor invalkrachten in het onderwijs in verband met vervanging wegens ziekte worden uitgezonderd van de ketenbepaling.

Wel had het hier en daar concreter gekund en hadden de contouren scherper getekend kunnen worden:
- De paragraaf over een leven lang ontwikkelen en kunnen werken tot je AOW wordt niet goed uitgewerkt.
- Mantelzorg komt er bekaaid vanaf en de bal wordt primair gelegd bij de werk- en opdrachtgevers enerzijds en werkenden anderzijds om hierover gezamenlijk afspraken te maken.

Minder content
Minder content is CGMV over de paragraaf duurzame inzetbaarheid van werknemers. Als je nu afstudeert in het hoger onderwijs (hbo/wo) start jouw loopbaan met een stevige studieschuld. In het regeerakkoord woredt duurzame inzetbaarheid, c.q. een leven lang ontwikkelen en kunnen werken tot de AOW-gerechtigde leeftijd, wel minutieus uitgewerkt. Wij denken dan: je moet beginnen aan de voorkant, dus was het beter geweest de basisbeurs terug te brengen in plaats van het collegegeld in het eerste studiejaar te verminderen.

Belastingstelsel evenwichtiger
CGMV waardeert het positief dat het belastingstelsel evenwichtiger wordt. We begrijpen dat er nog tijd nodig is om het goed in te richten en dat dan in 2020 gaat plaatsvinden. Belangrijk vinden we dat arbeid wordt beloond en dat er geen onderscheid meer wordt gemaakt tussen één- en tweeverdieners. De arbeidskorting en de heffingskorting gaan omhoog en dat heeft per saldo een gunstig effect op de middeninkomens.

Kortom, CGMV signaleert dat de bereidheid in Den Haag is ontstaan om de kloven die er in de afgelopen jaren zijn ontstaan, te verkleinen. Wel ziet CGVM nog veel uitdagingen liggen die om een nadere uitwerking vragen. Wij adviseren Den Haag om eens breder te gaan praten dan met de traditionele sociale onderhandelingspartners. Dat mag ook een andere groep zijn dan het nu is (VNO-NCW en FNV en CNV). We zouden heel graag hier een uitnodiging in de brievenbus zien belanden.

Reacties